Polityka prywatności

Spełnienie obowiązku informacyjnego wobec klientów lub/i kontrahentów

INTERVENT Corp. Sp. z o.o.


§1

INTERVENT Corp. Sp. z o.o. ul. Strażacka 1, 05-850 Ożarów Mazowiecki informuje, że jest administratorem danych osobowych klientów i kontrahentów.
Każdy właściciel danych osobowych ma prawo do żądania od INTERVENT Corp. Sp. z o.o. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia lub ograniczenia przetwarzania
lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.


Zakres przetwarzanych danych osobowych wynika z obowiązujących przepisów prawa i dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej RODO).
Danych osobowych nie przetwarza się w sposób zautomatyzowany i nie są one profilowane.
INTERVENT Corp. Sp. z o.o. nie powołało Inspektora ochrony danych. Kontakt do osoby odpowiedzialnej za ochronę danych osobowych: info@cutlanca.pl


INTERVENT Corp. Sp. z o.o. informuje również o prawie wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, ul. Stawki 2 w przypadku stwierdzenia przetwarzania tych danych niezgodnie z obowiązującym prawem krajowym i europejskim.
§2
Dane osobowe klientów lub kontrahentów INTERVENT Corp. Sp. z o.o. są przetwarzane na podstawie
art. 6 ust.1 lit. c) RODO w celu realizacji wymagań prawa dotyczących zamówień
w oparciu o Ustawę o rachunkowości i zakres ich przetwarzania wynika z przepisów prawa.
Dane osobowe klientów lub kontrahentów INTERVENT Corp. Sp. z o.o. są przetwarzane na podstawie
art. 6 ust.1 lit. b) RODO w celu realizacji umowy dot. realizacji usługi serwisowej
lub sprzedażowej, podanie danych osobowych jest konieczne i nie podanie ich uniemożliwia jej realizację, wystawienie faktury czy dochodzenie ewentualnych roszczeń. Są to dane teleadresowe klienta lub kontrahenta.
Odbiorcy danych osobowych klientów lub kontrahentów INTERVENT Corp. Sp. z o.o. są określeni w przepisach prawa a dane będą przetwarzane przez 5 lat od momentu ostatniego zdarzenia gospodarczego
czy zakończonego dochodzenia reklamacyjnego, a dane w zawartej na piśmie umowie handlowej przez 10 lat od zakończenia jej trwania. Odbiorcami mogą być także przedstawiciele służb, organów
lub ubezpieczycieli, a także firm obsługujących systemy informatyczne.
§3
Dane osobowe klientów lub kontrahentów INTERVENT Corp. Sp. z o.o. są przetwarzane na podstawie
art. 6 .1 lit. a) RODO w celu stałego kontaktu z klientem, świadczenia klientowi usług marketingowych czy dostarczania zamówionych przez klienta informacji handlowych. W tym przypadku wyrażona przez klienta lub kontrahenta zgoda może być w każdym momencie odwołana, a jej nie wyrażenie uniemożliwia INTERVENT Corp. Sp. z o.o. kontakty w wymienionym celu z klientem lub kontrahentem.
Odbiorcami danych osobowych klientów lub kontrahentów INTERVENT Corp. Sp. z o.o. na podstawie wyrażonej zgody mogą być inne firmy z branży strażackiej, ratowniczej, bezpieczeństwa i motoryzacyjnej, dostawcy usług informatycznych
czy marketingowych. Dane będą przetwarzane do momentu odwołania zgody lub do momentu upływu 10 lat od ostatniego kontaktu. Odwołanie zgody nie ma wpływu na ich przetwarzanie przed momentem odwołania zgody.
§4
Dane osobowe przetwarzane są także przez INTERVENT Corp. Sp. z o.o. w celach realizacji uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest kontakt, przetwarzane są w oparciu o

art.6 ust.1 lit.f) RODO, a zakres zależy od formy kontaktu.
W przypadku poczty mailowej przetwarza się adresy mailowe oraz imię, nazwisko lub nazwę nadawcy/adresata, a także treści wiadomości, które mogą zawierać dane osobowe.
W przypadku telefonu służbowego przetwarza się imię, nazwisko lub nazwę oraz numer telefonu,
a także treść wiadomości tekstowych.
Podanie danych wynika z potrzeby szybkiego kontaktu, a nie podanie ich ogranicza kontakt
do tradycyjnego za pośrednictwem poczty lub kuriera.

Dane osobowe będą udostępniane innym odbiorcom, na zasadzie dalszego przesyłania poczty
dot. konkretnej omawianej tematyki w gronie większej grupy osób, a także dostawcom usług hostingowych.

Dane osobowe zostały pozyskane z różnych źródeł, tj.:
• bezpośrednio od Państwa, co uznajemy, jako wyrażenie zgody poprzez wykonanie konkretnej aktywności lub podpisanie zgody na kontakt teleinformatyczny
• z publicznych stron internetowych (kategorie: dane zwykłe, adres e-mail, nazwa lub imię
i nazwisko, adres)

W ramach uporządkowania korespondencji przetwarza się dane osobowe w książkach pism przychodzących i wychodzących oraz w książkach pocztowych, tj. data, imię, nazwisko, adres, osoba wg rozdzielnika, podpis.
Ww. dane nie są nikomu udostępniane bez zgody osoby, której dane dotyczą, chyba że udostępnienie wymagane jest dla załatwienia sprawy w uzasadnionym interesie Administratora. W zakresie obsługi technicznej korespondencji dane są udostępniane Poczcie Polskiej, kurierom, dostawcom usług hostingowych, operatorom telekomunikacyjnym.
Ww. dane przetwarzane są przez okres 5 lat od ostatniego kontaktu lub do momentu otrzymania żądania ich usunięcia.